Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

28.decembrī, tiešsaistes ceremonijā, tika apbalvoti Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) konkursa “Labākais darbā ar jaunatni 2020” laureāti.

Jūrmalas pilsētas pašvaldība un Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) jaunatnes darbiniece Laura Lazdāne saņēma apbalvojumus divās kategorijās – “Līdzdalības stiprinātājs” un “Iedvesmas dzirksts”.

Konkurss “Labākais darbā ar jaunatni 2020” ir prestižākais apbalvojums jaunatnes jomā, kurš apbalvošanas ceremonijā katru otro gadu pulcē gan dalībniekus, gan skatītājus no valsts iestādēm, jauniešu centriem, organizācijām, biedrībām, kā arī individuālos darbā ar jaunatni iesaistītos no visas Latvijas. Šis ir pasākums, kurā visi kopā atskatāmies uz paveikto jaunatnes jomā Latvijā un savās pilsētās, pasakoties un novērtējot izaugsmi un ieguldīto darbu.

Nominācijā “Līdzdalības stiprinātājs” pašvaldību kategorijā uzvarēja Jūrmalas pilsētas pašvaldība – pateicoties veikumiem un sasniegumiem 2020.gadā, kura laikā, pielāgojoties jaunajiem apstākļiem valstī, tika paveiktas un aizsāktas daudzas vērā ņemamas aktivitātes.

Šajā kategorijā tika izvērtēta pašvaldību spēja sniegt iespējas jauniešu pilnvērtīgai un vispusīgai attīstībai, kā arī darbs pie jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanas. Tika ņemts vērā, kā pašvaldībā stratēģiski tiek plānots darbs ar jaunatni, kā tiek organizēta jauniešu iesaiste un līdzdalība lēmumu pieņemšanā, vai tiek nodrošinātas iespējas iesaistīties Erasmus+, kādas un kā tiek sniegtas konsultācijas/mentorings atbilstoši jauniešu vajadzībām, kādas ir kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas, vai tiek nodrošinātas jauniešiem draudzīgas vietas/vides, brīvprātīgā darba organizēšana, kādi pasākumi jauniešiem tiek organizēti, kā tiek veidota sadarbība ar citām pašvaldībām, kā sasniegti jaunieši no dažādām mērķa grupām un, vai izdevies atrast efektīvus veidus kā pielāgoties jaunajiem apstākļiem valstī, turpinot sniegt atbalstu jauniešiem.

Paveiktā saraksts Jūrmalas pilsētas pašvaldībā 2020. gadā ir iespaidīgs un tieši šī iemesla dēļ, Jūrmala konkursā “Labākais darbā ar jaunatni 2020” apbalvota kā “Līdzdalības stiprinātājs”.

  • 2020.gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā aktualizēts Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāns, izstrādājot to periodam līdz 2022.gada beigām.
  • Sākts darbs pie Jūrmalas Jauniešu mājas būvprojekta īstenošanas Kauguru parkā.
  • Rīkotas “Kafijas ar Jaunatnes lietu speciālistu”, kurās jauniešiem tika sniegta iespēja līdzdarboties lēmumu pieņemšanā un attīstības plāna izstrādē.
  • Aktīvi darbojusies Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija, kļūstot par labās prakses piemēru citām pašvaldībām.
  • Regulāri tiek strādāts pie jaunu brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšanas – tiek organizēts pasākumu cikls “Bezbailīgo stāstu vakari”, kā arī, veicinot jauniešu interesi pievērsties aktīvākam dzīves veidam, izveidots pārgājienu cikls “Instagram spotus meklējot”.
  • Ievērojot ierobežojumus valstī, rasti radoši risinājumi Jūrmalas jauniešu gada lielākajiem pasākumiem – tika organizēti Jūrmalas jauniešu diena un forums ar tematiku #DistancējiesFiziskiNeSociāli.
  • Veiksmīgi uzrakstīti un apstiprināti divi Erasmus + jauniešu apmaiņas projekti un viens IZM Jaunatnes politikas valsts programmas projekts.
  • Liels darbs ieguldīts sadarbības veicināšanā Jūrmalā darbā ar jaunatni iesaistītajiem, rīkojot individuālās tikšanās, divas apmācības par jaunatnes jomā aktuālām tēmām un divas pieredzes apmaiņas tikšanās.
  • Rasts veids kā veiksmīgi pielāgoties un turpināt darbu ar jauniešiem digitālajā vidē, kļūstot par vēl vienu labās prakses piemēru, daloties ar savu pieredzi un ieteikumiem Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) un IZM organizētajā vebināru cikla “Darbs ar jaunatni šodien un rīt”, vebinārā “Pieredzes stāsti digitālajā darbā”.

Nominācijā “Iedvesmas dzirksts” apbalvojumu saņēma Jūrmalas JIC jaunatnes darbiniece Laura Lazdāne –  pateicoties Lauras plašajai pieredzei jaunatnes darbā, iesaistei politikas plānošanā un aktīvajam darbam pie iespēju nodrošināšanas un atbalsta sniegšanas jauniešiem.

Šajā kategorijā pretendenti tika vērtēti pēc pieredzes jaunatnes jomā, sadarbību veidošanas vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī, devuma, organizējot informatīvus un izglītojošus pasākumus, dalības projektos un programmās jaunatnes politikas jomā,  jauniešu brīvprātīgā darba un līdzdalības veicināšanas lēmumu pieņemšanas procesā vietējā un nacionālā mērogā, kā arī pēc pretendenta devuma  jaunatnes politikas prestiža celšanā.

Konkursa “Labākais darbā ar jaunatni 2020” uzdevumi ir popularizēt darbu ar jaunatni un tā nozīmi jauniešu pilnvērtīgai un vispusīgai attīstībai, tādējādi veicinot jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos, rosināt pašvaldības, jaunatnes organizācijas, biedrības un nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, izvērtēt īstenotās aktivitātes jaunatnes jomā un paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu prestižu.

Konkursu organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība” un biedrību “Latvijas Jaunatnes padome”.

Comentāri ir slēgti.